Mobilităţi de studiu

 1. Reguli generale
 2. Perioade de studiu
 3. Clarificări financiare
 4. Sprijin lingvistic
 5. Pașii
  1. Înscriere și selecție
  2. Criterii de eligibilitate
   1. Criterii generale de eligibilitate
   2. Criterii academice de eligibilitate
  3. Dosarul de înscriere – acte necesare
   1. Documente obligatorii
   2. Documente suplimentare
   3. Documente facultative
  4. Selecția
   1. Comisia de selecție
   2. Procedura de selecție
   3. Rezultatele selecţiei
  5. Pregătirea plecării
 6. Contractul financiar
 7. Contractul de studiu
 8. Derularea mobilității
 9. Obligații / Acte necesare la întoarcere

I. Reguli generale

Perioada de studiu în străinătate trebuie să facă parte din programul de studiu al studentului pentru a absolvi primul ciclu (studii de licenţă), ciclul al doilea (studii de masterat) şi ciclul al treilea de doctorat.

^top


II. Perioade de studiu

Același student poate participa la mai multe activități de mobilitate cu perioade cumulate de până la 12 luni per ciclu universitar: licență (nivel EQF 5-6), masterat (nivel EQF 7), doctorat (nivel EQF 8).

Mobilitate de lungă durată: min. 2 luni (sau un semestru / trimestru academic) – 12 luni

NOU: Durata minimă a mobilității de studiu a fost redusă la 2 luni pentru a oferi mai multe oportunități studenților care până acum nu se puteau deplasa pe o durată mai îndelungată de mobilitate.

NOU: Mobilitate de scurtă durată (mobilitate mixtă sau pentru studenții doctoranzi): min. 5 zile – max. 30 de zile

Durata scurtă este introdusă pentru a facilita participarea mai multor studenți, în special a celor cu oportunități reduse, oferind mai multă flexibilitate studenților care nu se pot deplasa pentru lungi perioade de timp în străinătate.

NOU: Mobilități adresate studenților doctoranzi

Studenții doctoranzi pot participa la mobilități destinate atât studenților (mobilități de scurtă durată [5-30 zile], de lungă durată [2-12 luni], mobilități mixte [de scurtă sau lungă durată]), cât și personalului universitar (dacă au statutul de angajați ai instituției de învățământ superior în timpul studiilor). Totodată, proaspăt absolvenții de doctorat (post-doctoranzi) pot participa la mobilități de plasament.

NOU: Mobilitate mixtă („blended mobility”)

Este o combinație între activități de mobilitate desfășurate în format fizic și, obligatoriu, o componentă în format virtual care facilitează colaborarea online și munca în echipă. Orice activitate de mobilitate de studiu sau de plasament se poate desfășura ca o mobilitate mixtă, în special mobilitățile studențești de scurtă durată (5-30 zile). Activitățile pot include participarea la cursuri oferite într-un format mixt la orice instituție de învățământ superior parteneră, la cursuri online de formare, realizarea unor sarcini de lucru în mediul online etc.

Mobilitățile mixte de studiu cu durată scurtă (5-30 zile) ce conțin obligatoriu și o componentă virtuală se pot desfășura și în cadrul Programelor intensive mixte la care pot participa grupuri de studenți în calitate de cursanți.

^top


III. Clarificări financiare

Studenții pot primi un grant UE ca o contribuție la costurile de ședere și de călătorie (în anumite cazuri) pe durata perioadei de mobilitate în străinătate.

Subzistența / sprijin individual

Pentru studenții care efectuează mobilități de lungă durată, granturile lunare sunt exprimate sub formă de costuri unitare fixate în funcție de țara de destinație. Pentru studenții care efectuează mobilități de scurtă durată, granturile zilnice sunt exprimate sub formă de costuri unitare fixate în funcție de numărul de zile de activitate (între 5-14 zile sau între 15-30 zile).

Suplimentări grant SMS
Studenţii cu oportunităţi reduse sunt cei care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia conform Ordinului MEN 3392/2017 (Art. 6, paragraful 2), cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat. Aceștia vor primi granturi suplimentare în funcție de durata mobilității de studiu în format fizic la care participă.

Transport pentru studenți și „green travel”:

Studenții pot beneficia de un grant pentru transport (sub forma de cost unitar, pe baza benzii de distanță calculate4 între orașul de plecare și orașul unde se desfășoară mobilitatea) în următoarele situații:

 • studenţii sau proaspăt absolvenții cu oportunităţi reduse (cei care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia), care au fost selectaţi pentru o mobilitate de scurtă durată.
 • studenții sau proaspăt absolvenții care desfășoară o mobilitate către o țară parteneră (cu excepția țărilor din regiunile 5 și 14).

Pentru studenții din categoriile de mai sus, dacă mijlocul de transport ales se încadrează în categoria „green travel”, atunci în cazul lor se aplică nivelurile de grant de transport aferente acestei categorii. Dacă este cazul, cei care se încadrează în categoria „green travel” pot primi grant adițional de subzistență până la 4 zile (în afara perioadei de mobilitate) pentru efectuarea călătoriei dus-întors. „Green travel” presupune ca pentru marea parte a călătoriei către și dinspre țara gazdă să se utilizeze un mijloc de transport care produce puține emisii, cum ar fi un autobuz, un tren sau chiar o mașina personală, dar în regim de car-pooling (împărțirea călătoriilor cu mașina).

Studenții care participă la o mobilitate, care nu fac parte din categoriile celor care primesc grant de transport, dar care utilizează un mijloc de transport care produce puține emisii ce se încadrează în categoria „green travel”, primesc suplimentar 50 de euro, pe lângă grantul lunar de subzistență. De asemenea, dacă este cazul, aceștia pot primi grant adițional de subzistență până la 4 zile (în afara perioadei de mobilitate) pentru efectuarea călătoriei dus-întors.

 

Sprijin pentru transport – contribuție la costurile de transport
Studenții și proaspăt absolvenții cu oportunități reduse care efectuează o mobilitate fizică de scurtă durată:

Distanța de deplasare Transport standard – Suma Transport din categoria „green travel” – Suma
Între 10 și 99 KM: 23 EUR per participant
Între 100 și 499 KM: 180 EUR per participant 210 EUR per participant
Între 500 și 1999 KM: 275 EUR per participant 320 EUR per participant
Între 2000 și 2999 KM: 360 EUR per participant 410 EUR per participant
Între 3000 și 3999 KM: 530 EUR per participant 610 EUR per participant
Între 4000 și 7999 KM: 820 EUR per participant
8000 KM sau mai mult: 1500 EUR per participant

Nota bene: „distanța de deplasare” reprezintă distanța dintre locul de origine și locul de desfășurare a activităţii, în timp ce „suma” acoperă contribuţia pentru călătorie atât către, cât și de la locul de desfășurare (dus-întors).

^top


IV. Sprijin lingvistic

Prin semnarea Cartei Universitare Erasmus (ECHE), instituţiile de învăţământ superior se angajează să ofere tot sprijinul necesar participanţilor la acţiuni de mobilitate în ceea ce priveşte pregătirea lingvistică. Pentru a-i sprijini, pe durata programului este instituit un sprijin lingvistic online pentru toate activităţile de mobilitate pe termen lung, de minimum două luni. Acesta este pus la dispoziţia participanţilor eligibili de către Comisia Europeană pentru a le evalua cunoştinţele de limbi străine şi a le oferi, dacă este necesar, posibilităţi adecvate de învăţare a limbilor străine înaintea şi/sau în timpul perioadei de mobilitate.

^top


V. Pașii

1. Înscriere şi selecţie

Procedura de înscriere şi selecţie are loc la nivelul fiecărei facutăţi/structuri din SNSPA. În general, selecţia se organizează în lunile martie-mai, pentru anul academic următor. Calendarul selecţiei se afişează, din timp, de fiecare structură în parte.

^top


2. Criterii de eligibilitate

Studenţii trebuie să fie înregistraţi într-o formă de învăţământ superior cu studii care să conducă la obţinerea unei diplome universitare sau a altui tip de certificare la nivel terţiar (inclusiv nivelul de doctorat).
Mobilitatea poate fi efectuată cu condiţia să existe acorduri inter-instituţionale între organizaţia de trimitere şi organizaţia de primire. De asemenea, ambele instituţii trebuie să deţină o Cartă universitară Erasmus.

Lista universităţilor partenere

^top


a. Criterii generale de eligibilitate

Pot participa la selecţie:

 • studenţii înmatriculaţi la zi la SNSPA, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul Erasmus sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus;
 • studenţii din anul I licenţă – numai la selecţii pentru mobilităţi de studiu care se vor desfăşura în anul academic următor celui în care are loc selecţia;
 • studenţii şi doctoranzii în ani terminali – numai la selecţii pentru mobilităţi de studiu care se desfăşoară în acelaşi an academic în care are loc selecţia;
 • studenţii din anul II licenţă şi anul I master – indiferent de momentul selecţiei;
 • doctoranzii cu frecvenţă care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, în cadrul duratei oficiale de studii doctorale de 3 ani
 • studenţii care au beneficiat deja, cu sau fără finanţare, de o mobilitate ERASMUS de studiu in perioada 2007-2013.

^top


b. Criterii academice de eligibilitate

Pentru a participa la concursurile de selecţie ERASMUS, solicitanţii trebuie sa îndeplinească cumulativ urmatoarele condiţii:

 • să fie înmatriculaţi în cadrul SNSPA, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut (buget sau taxă);
 • să fi absolvit cel puţin un an de studiu în momentul începerii mobilităţii (se aplică numai în cazul nivelului licenţă);
 • condiţii suplimentare stabilite de fiecare facutate/structură în parte (de exemplu: scrierea unui proiect de cercetare);

Selecţia are loc la nivelul facutăţii/structurii care oferă mobilitatea.

Studenţii cu nevoi speciale se vor adresa Biroului Erasmus+ pentru mai multe informaţii legate de regimul de finanţare pentru ei şi eventualii însoţitori.

^top


3. Dosarul de înscriere – acte necesare

Pentru evaluarea îndeplinirii condiţiilor de mai sus, dosarul de înscriere cuprinde:

a. Documente obligatorii:

 • Cerere de înscriere cu evidenţierea opţiunilor de mobilitate;
 • Curriculum Vitae în limba română (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 • Scrisoare de motivare în limba în care are loc mobilitatea (1 pagină) (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 • Adeverinţă de la secretariat care să ateste că studentul este integralist şi să precizeze media ultimului semestru încheiat;
 • Pentru doctoranzi, o adeverinţă eliberată de Şcoala doctorală care să ateste forma de învăţământ (cu frecvenţă) şi de finanţare (ex: POSDRU);

^top


b. Documente suplimentare

Pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE:

 • copie a permisului de şedere;
 • adeverinţă de la facultatea unde este înmatriculat, care să-i ateste calitatea de student cu frecvenţă (la zi);

^top


c. Documente facultative

(comisia de selecţie la nivel de facultate/structură decide dacă acestea vor fi sau nu solicitate):

 • proiect de cercetare, care să precizeze obiectivele concrete urmărite de candidat in mobilitate şi rezultatele aşteptate;
 • recomandare din partea unui cadru didactic;
 • atestate, diplome, articole publicate, care sunt relevante pentru specializarea studentului şi care pot constitui un avantaj pentru candidatul respectiv.

^top


4. Selecţia – Concursul/Interviul

Comisia de selecţie se organizează la nivelul facultăţilor/structurilor. Aceasta este propusă de către coordonatorul departamental Erasmus+ şi aprobată de consiliul facultăţii urmând să funcţioneze în aceeaşi formulă pe tot parcursul anului academic.

^top


a. Comisia de selecţie

 • comisia de selecţie trebuie să includă minimum trei membri, cel puţin un membru extern facultăţii care poate proveni din cadrul unei alte facultăţi, din cadrul Biroului Erasmus+ sau poate fi un reprezentant al studenţilor care să nu fie unul dintre studenţii care participă la selecţie;
 • fiecare membru al comisie de selecţie va da o declaraţie privind evitarea conflictului de interese.

^top


b. Procedura de selecţie a beneficiarilor de mobilitate presupune

 • Anunţarea de către coordonatorii departamentali ai Biroului Erasmus+, în scris (email sau adresa scrisă), cu privire la intenţia de a organiza o selecţie pentru mobilităţi Erasmus de studiu sau plasament, precizând data şi locul selecţiei;
 • Afişarea calendarului selecţiei, a condiţiilor de eligibilitate, a conţinutului dosarului de selecţie, precum şi a acordurilor în vigoare, la secretariatul facultăţii, la avizierele facultăţilor, pe site-urile facultăţilor, precum şi pe site-ul Erasmus al SNSPA, cu cel puţin două săptămâni înaintea selecţiei;
 • Participarea coordonatorului departamental Erasmus, împreună cu un reprezentant al Biroului Erasmus+, la o întâlnire de informare a studenţilor interesaţi să participe la selecţie.
 • Cu acordul Biroului Erasmus+ şi al facultăţilor, se pot face preînscrieri pentru selecţia privind studiile universitare de masterat în sesiunea din lunile martie-mai, cu obligativitatea verificării situaţiei candidaţilor respectivi, după afişarea rezultatelor la examenul de admitere la masterat;

^top


c. Rezultatele selecţiei

Rezultatele procesului de selecţie se vor afişa în maxim 3 zile lucrătoare de la data realizării interviului. Contestaţiile pot fi depuse la coordonatorul departamental Erasmus al facultăţii/structurii în termen de 48 de ore.

Rezultatele selecţiei (listă finală, proces verbal, dosarele studenţilor) trebuie trimise de către coordonatorul departamental la Biroul Erasmus+ până la sfârşitul lunii în care se realizează selecţia. Procesul verbal al selecţie trebuie să conţină următoarele elemente: componenţa comisiei, criteriile de evaluare, centralizarea tuturor dosarelor depuse şi rezultatele finale obţinute (studenţi admişi, cu statut de rezervă şi respinşi).

Studenţii de pe lista de rezerve pot beneficia de mobilitate Erasmus fără finanţare (zero grant), acoperindu-şi integral, din fonduri personale, cheltuielile implicate de perioada de studiu în străinătate. Ei beneficiază însă de toate celelalte drepturi ale unui student Erasmus (scutirea de la plata taxelor de studiu la universitatea-gazdă, recunoaşterea perioadei de studiu în străinătate etc.).

Acei candidaţi care nu îndeplinesc criteriile de selecţie vor fi consideraţi respinşi.

Listele cu studenţii admişi, rezerve şi respinşi se afişează în cel mai scurt timp, conform celor anunţate în calendarul selecţiei.

Orice modificare survenită pe perioada anului academic (de exemplu, studenţi de pe lista de rezerve care pot beneficia de mobilitate în urma unei renunţări sau a unei suplimentări de fonduri, modificarea universităţii de destinaţie a unui student titular de mobilitate etc.) se face printr-o anexă la procesul-verbal semnată de aceeaşi comisie a facultăţii şi trimisă la Biroul Erasmus+ în termen de cel mult o săptămână, de la data la care a survenit modificarea.

Informarea tuturor studenţilor admişi asupra formalităţilor de candidatură la universităţile partener, a încheierii contractului de studiu (Learning Agreement) şi a condiţiilor de recunoaştere academică, precum şi asupra condiţiilor financiare ale mobilităţii va avea loc în cadrul uneia sau mai multor reuniuni de informare la nivel de facultate/structură.

Coordonatorii departamentali Erasmus şi comisiile de recunoaştere academică/echivalare iau măsurile necesare ca pentru toate mobilităţile Erasmus de studiu, Learning Agreement-ul să poată fi semnat înaintea plecării studentului.

Termenul limită pentru încheierea selecţiilor şi trimiterea proceselor verbale la Biroul Erasmus+ este sfârşitul lunii mai a anului în care se realizează selecţia.

^top


5. Pregătirea plecării

Studentul selectat nu trebuie să întreprindă niciun demers până când facultatea nu comunică universităţii partenere lista studenţilor.
Odată încheiată această etapă, puteţi demara pregătirea propriu-zisă pentru plecarea în mobilitate. Pe toată durata acestor pregătiri, în timpul efectuării mobilităţii şi până la încheierea ei, beneficiaţi de sprijinul şi asistenţa Biroului Erasmus+ din cadrul facultăţii/structurii şi al SNSPA.

Coordonatorul departamental Erasmus îl nominalizează pe fiecare student selectat, trimiţând un email atât persoanei de contact de la universitatea gazdă, cât şi studentului, astfel încât studentul să poată lua legătura cât mai repede cu universitatea respectivă. După nominalizare, studentul trebuie să facă toate demersurile necesare pregătirii mobilităţii: să trimită universităţii gazdă toate documentele solicitate de aceasta, să se ocupe de cazare, să ia legătura cu ESN la nivel local. De asemenea, studentul trebuie să se intereseze de cursurile la care se poate înscrie în cadrul universităţii gazdă, în vederea completării contractului de studiu (Learning Agreement).

Înainte de plecare, studentul Erasmus va primi un contract financiar semnat de către SNSPA, student şi garant pentru perioada de mobilitate, cu anexele:

 • Contract de studiu (Learning Agreement) care reglementează programul de studii de urmat asumat de cele 3 părţi: student, SNSPA şi universitatea gazdă;
Descarcă Learning Agreement for Studies

Guidelines on how to use the Erasmus+ Online Learning Agreement for Studies, here.

 • Carta studentului Erasmus care stabileşte drepturile şi obligaţiile studentului raportate la perioada sa de studiu în străinătate;
Descarcă Carta studentului Erasmus
 • Condiţiile generale;
 • Angajamentul (semnat de SNSPA, student şi garant)
  Aceste documente trebuie completate în două exemplare şi trebuie să fie în original.

^top


VI. Contractul financiar

Semnarea Contractului financiar şi a anexelor acestuia este obligatorie în vederea virării grantului ERASMUS. Fiecare beneficar al unei burse ERASMUS trebuie să prezinte un garant. Contractul Financiar se completează de către responsabilul din cadrul Biroului Erasmus+.
Contractul Financiar este documentul pe baza căruia studentul primeşte grantul ERASMUS şi în care sunt stipulate: părţile contractante, drepturile şi obligaţiile părţilor (SNSPA, studentul ERASMUS şi garantul), cuantumul lunar al grantul ERASMUS şi modalitatea de plată conform coordonatelor bancare comunicate de către beneficiar, modul de soluţionare la eventualelor litigii etc.

În cazul în care se prelungeşte perioada de mobilitate se va semna un act adiţional.
Contractul Financiar şi actul adiţional aferent mobilităţii trebuie semnate înainte de începerea perioadei de mobilitate.

Garantul trebuie să fie o persoană fizică angajată cu carte de muncă sau pensionară, care se obligă să restituie grantul, parţial sau total, în cazul în care nu vă respectaţi obligaţiile asumate prin Contractul Financiar.

Grantul ERASMUS se virează în contul bancar menţionat în Contractul Financiar. Contul bancar în care se va efectua viramentul grantului trebuie să fie un cont în EUR, deschis pe numele dvs.

Suma de bani virată va fi calculată în funcţie de durata şederii efective în străinătate şi menţionată în Contractul Financiar. Pentru aceasta este foarte important sa fie trecute in contract data exactă a plecării şi data întoarcerii din mobilitate.

Granturile vor fi virate studenţilor care au semnat Contractul Financiar (după virarea banilor de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale către SNSPA), după cum urmează:

 • semestrul I: banii vor fi viraţi în conturile personale în termen de maximum de o luna, de la primirea fondurilor de la ANPCDEFP;
 • semestrul al II-lea: viramentul va putea fi efectuat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de plecarea în mobilitate.

Notă: Din momentul semnării Contractului Financiar, procedura de virare a banilor, care presupune acţiuni ale Biroul Erasmus+, Serviciului Financiar şi ale băncilor durează, în medie, 30 zile lucrătoare.

^top


VII. Contractul de studiu (Learning Agreement)

Programul de studiu ales şi convenit de cele două părţi trebuie respectat de către beneficiarul mobilităţii. Modificările Learning Agreement-ului trebuie aprobate de către coordonatorul ERASMUS de la facultate si se menţionează în spaţiul special prevăzut in acest document.
La sfârşitul perioadei de studii, universitatea parteneră trebuie să confirme, prin semnătură, în spaţiul special alocat în Learning Agreement, îndeplinirea programului de studiu. De asemenea, aceasta trebuie să completeze Transcript of Records cu notele şi creditele obţinute la cursurile stabilite în program.

^top


VIII. Derularea mobilităţii

Studenţii ERASMUS care beneficiază de mobilităţi mai mici de un an academic au posibilitatea de a solicita prelungirea perioadei de studiu în străinătate, beneficiind de gratuitatea studiilor la universitatea parteneră şi de drepturile câştigate de la SNSPA (în funcţie de situaţia fiecărui student).
Prelungirea mobilităţii se poate face până la o durată de 12 luni ale aceluiaşi an academic (incluzând şi durata iniţială menţionată în Contractul Financiar), nu mai mult de sfarsitul lunii septembrie a anului respective.
Cererile pentru prelungirea mobilităţii trebuie trimise Biroului Erasmus+ în vederea aprobării. De asemenea, este necesar şi acordul universităţii partenere pentru prelungirea mobilităţii.

^top


IX. Obligaţii/Acte necesare la întoarcere

După perioada de mobilitate:
Universitatea parteneră trebuie să elibereze studentului foaia matricolă (Transript of Records) care confirmă parcurgerea programului de studii precum şi rezultatele acestuia, precum şi un certificat/atestat de prezenţă care va confirma perioada de mobilitate;
SNSPA trebuie să acorde recunoaştere academică tuturor activităţilor finalizate în timpul mobilităţii conform contractului de studiu, prin acordarea creditelor transferabile (ECTS) sau a unui sistem echivalent.
Perioada de mobilitate va fi inclusă şi în suplimentul la diplomă.

Nerespectarea integrală a perioadei de studiu specificată în certificatul/atestatul de la universitatea parteneră atrage după sine restituirea integrală a grantului primit.
Excepţie o fac cazurile speciale, de forţă majoră (de exemplu, cazurile medicale) care sunt supuse atenţiei Biroului Erasmus+ şi facultăţii, precum şi, Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Toate documentele medicale trebuie depuse în original. Dacă cererea studentului este aprobată de aceste două foruri de decizie se impune restituirea numai a părţii din ajutorul financiar corespunzătoare numărului de zile/luni neefectuate.

Programul de studiu se consideră îndeplinit comparând obligaţiile din Learning Agreement cu notele în original înscrise în Transcript of Records. Se verifică, de asemenea, promovarea examenelor şi îndeplinirea numărului minim de credite, inclusiv pentru perioada de prelungire. Nerespectarea programului de studiu asumat de student prin Learning Agreement cu SNSPA poate atrage după sine restituirea integrală a grantului Erasmus.

Pentru ca programul de studii efectuat în străinătate să poată fi recunoscut, trebuie să obţineţi numărul de credite ECTS aferent duratei mobilităţii şi precizat în Learning Agreement, chiar dacă pe parcursul studiilor apar modificări; orice modificare care intervine trebuie comunicată imediat coordonatorului ERASMUS de la facultate, în vederea aprobării ei de către SNSPA.

Conform criteriilor reciproc acceptate de cele două universităţi partenere prin acordul inter-institutional ERASMUS, perioada de studii în străinătate trebuie să beneficieze de recunoaştere academică totală.
SNSPA admite că perioada de studii în străinătate, (incluzând examenele sau alte forme de evaluare), înlocuieşte o perioadă de studii comparabilă în ţară, cuprinzând şi examenele sau alte forme de evaluare, chiar dacă programa are un conţinut diferit.
Procedura de recunoaştere academică a rezultatelor se realizează în întregime la facultate de către o Comisie de recunoaştere academică şi are la bază OM 3223/8.02.2012 şi regulamentele Erasmus din SNSPA.

În vederea recunoaşterii rezultatelor, trebuie să prezentaţi Biroului Erasmus+ de la facultate Learning Agreement-ul şi Transcript of Records.

Sunteţi rugaţi să comunicaţi echipei Biroului Erasmus+ din cadrul SNSPA eventualele dificultăţi întâmpinate în recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate.

^top