Granturi SEE @SNSPA

În perioada 01.06.2020 – 30.09.2022, SNSPA, prin Facultatea de Administrație Publică, are în derulare un proiect de mobilități finanțat prin Granturile SEE – Mecanismul financiar 2014-2021, contract nr. 19-MOB-0038, cu universități partenere din Norvegia și Islanda.

Partenerii inițiali au fost:  University of South-Eastern Norway din Norvegia și Rejkjavik University din Islanda. Ulterior, a fost încheiat un nou acord de cooperare și cu University of Iceland.

Beneficiari direcți: studenții și profesorii.

Avantaje pentru studenți: îmbunătățirea performanțelor de învățare; sporirea capacității de angajare și îmbunătățirea oportunităților de carieră; îmbunătățirea competențelor lingvistice; sensibilizarea interculturală etc.

Avantaje pentru cadrele didactice: îmbunătățirea competențelor de predare-învățare; o mai bună înțelegere a practicilor, politicilor și sistemelor legate de educație, formare sau tineret din Norvegia și Islanda; creșterea calității activității didactice etc.

 

Universitățile partenere respectă principiile SEE și se ocupă de selecția beneficiarilor, de monitorizare și evaluare, precum și de implementarea activităților stabilite. Cu cât sinergia dintre domeniile de studiu și de cercetare ale ambelor universități este mai bună, cu atât mai multe mobilități vor putea fi oferite studenților, iar profesorii vor avea ocazia să-și îmbunătățească competențele de predare-învățare.

În 13 octombrie 2016, Guvernul României şi guvernele Norvegiei, Islandei şi Liechtensteinului – ca state donatoare, au semnat Memorandumul de Înţelegere pentru implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021, prin care României i se alocă fonduri în valoare de 254,560,000 euro.

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 acoperă mai multe programe de finanţare, care au ca scop reducerea discrepanţelor sociale şi economice între ţările SEE şi consolidarea cooperării între statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și cele 15 țări beneficiare (Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria).

 

Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021 urmărește:

 • Îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei educaţiei şi formării;
 • Mobilitatea de învăţare a studenţilor şi a personalului din învăţământul universitar între ţările donatoare şi ţările beneficiare;
 • Cooperarea şi parteneriatele între educaţie şi piaţa muncii;
 • Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice

şi acordă o atenţie specială:

 • formării şi educaţiei în învăţământul profesional și tehnic (inclusiv şcoli postliceale);
 • mobilităţilor studenţilor şi personalului din învăţământul universitar;
 • incluziunii sociale în învăţământul preuniversitar;
 • educaţiei pentru democraţie şi cetăţenie;
 • îmbunătăţirii situaţiei populaţiei Roma.

În cadrul programului, se pot finanţa:

 • Vizite pregătitoare;
 • Proiecte de mobilitate bilaterală;
 • Proiecte de cooperare strategică sau de mică anvergură;
 • Proiecte naţionale care consolidează cooperarea între şcoli VET şi companii;
 • Proiecte naţionale pentru asigurarea unei incluziuni efective a copiilor Roma în şcoală.

Mai multe informații, aici.

 

 

Procedură internă privind derularea mobilităţilor SEE în SNSPA

1. Biroul ERASMUS+ din SNSPA are misiunea de a disemina în SNSPA Apelul de Mobilitate SEE si Apelul de Proiecte de Cooperare SEE, prin intermediul coordonatorilor departamentali Erasmus+ și a site-ului www.erasmus.snspa.ro.
2. Acordurile inter-instituționale pentru mobilități SEE cu universități din Islanda, Norvegia sau Lichtenstein se realizează centralizat, la nivelul Biroului ERASMUS+. În vederea încheierii acestor acorduri trebuie respectate prevederile Apelului cu privire la Proiectele de mobilitate în învățământul superior.
3. Aplicațiile pentru proiecte de mobilitate în învățământul superior se realizează la nivelul Biroului ERASMUS +, persoana responsabilă fiind coordonatorul instituțional Erasmus+. Rezultatele pe ţară se afişează pe site-ul http://www.see-burse.ro/pagina/proiecte_de_mobilitate_in_invatamantul_superior.
4. În situația în care o aplicație pentru proiecte de mobilitate este finanțată se trece la contractarea proiectului între SNSPA şi ANPCDEFP. Acest contract va fi primit în maximum 15 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor. Există model de contract (template) pe http://www.see-burse.ro/pagina/proiecte_de_mobilitate_in_invatamantul_superior. Contractul se completează în 2 exemplare, stampilate si semnate în original de către Rectorul SNSPA în maximum 10 zile lucrătoare de la primirea exemplarului electronic. La contractare se ţine cont de cursul InfoEuro din luna contractării (respectiv cursul mediu InfoEuro adoptat de BEI) http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=507&Language=en. Toate cheltuielile se vor realiza la cursul InfoEuro prevăzut în contract.
5. Pentru derularea mobilităților, se deschid două conturi de trezorerie unul pentru cheltuieli de 90% şi altul de 10%. De asemenea, se mai deschid două conturi pentru încasări unul pentru 90% şi altul pentru cofinanţare de 10%.
6. Selecțiile studenților și cadrelor didactice sau personalului administrative se realizează la nivelul facultăților/structurilor care au inițiat acordul de mobilitate. Obligatoriu, studentul trebuie să fie înscris cel puţin în al doilea an de studii-ciclul I.
7. Pentru selecţia studenţilor se aplică Regulamentul ȘNSPA privind selecția studenților pentru mobilitățile Erasmus+. Se realizează liste de studenţi şi lista studenţilor de rezervă. Procesul de selecţie trebuie să fie un proces clar şi transparent. Poate fi selectat pentru mobilitate orice student aflat în oricare din cele 3 cicluri (licenţă, masterat, doctorat) conform prevederilor acordului inter-instituțional. Aceştia vor fi consideraţi “beneficiari de fonduri SEE” şi echivalenţi cu studenţii Erasmus+. Privind mobilităţile studenţeşti (MS), pentru fiecare student (outgoing şi incoming) se solicită următoarele documente: 1. Model de Contract Financiar pentru granturi de studiu/plasament, 2. Acordul de studiu sau acordul de formare (plasament), 3. Certificatul de prezenţă de la instituţia gazdă semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al acesteia, 4. Formularul de raport final pentru studenţi asupra activităţii desfăşurate pe perioada de studiu/plasament. Un student poate realiza o mobilitate de studiu sau de plasamen de la 3 până la 12 luni în cadrul aceluiaşi an academic. Pentru studenţi români grantul lunar este de 1200 €/lună şi 500 € sumă forfetară pentru transport si asigurare pe persoană. Pentru studenţii din spatiul EEA care vin în România grantul lunar este de 700 €/lună + cheltuieli de transport şi asigurare de sănătate 500 €.
8. Pentru mobilitatea personalului (MP) didactic şi personal administrativ se solicită următoarele documente: Model de Contract Financiar pentru granturi de predare/formare ce include: Programul de predare, Programul de formare, Certificatul de prezență de la instituția/organizaţia gazdă, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al acesteia, Formularul de raport final pentru personalul de predare/formare asupra activităţii desfăşurate pe perioada de predare/formare. Personalul didactic din Romania sau din spatiul EEA poate participa la misiuni de predare pînă la 2 săptămâni (se plăteste 2200 € subzistenţă şi 500 € transport şi asigurare medicală în sistem lump sum (forfetar) sau 250 €/zi sau 1250 €/săptămână.
9. Cheltuielile de mobilitate (subzistenţă şi suma forfetară pentru transport şi asigurare pe persoană) se pot angaja numai când contractul financiar este semnat de către beneficiar şi de către instituţia promotoare (PP) care efectuează plăţi.
10. Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2012, conform Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.1683/2013 şi conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2013, precum și a prevederilor contractuale între SNSPA și beneficiarii de mobilitate, cheltuielile se angajează 80% înainte de plecarea studentului sau a cadrului didactic/personalului administrativ. După predarea raportului final se va plăti diferenţa de 20% (subzistenţă şi transport). Conform ordonanţelor mai sus menţionate toate cheltuielile de plată se angajează şi se realizează 90% (finanţare din partea EEA) şi apoi 10% (cofinanțarea statului român).
11. Granturile SEE nu pot fi folosite pentru finanțarea unor cheltuieli deja acoperite prin alte programe naționale sau internaționale.
12. SNSPA asigură recunoașterea in integrum a perioadei de studiu petrecută în străinătate conform contractului de studiu/de plasament. Recunoaşterea se realizează prin sistemul de credite ECTS. Perioada de mobilitate/plasament SEE trebuie inclusă şi în Suplimentul la Diplomă. Recunoașterea se va face pe baza Contractului de studiu/de formare care trebuie aprobat de toate părţile înaintea începerii perioadei de mobilitate.
13. Pe perioada studiilor/plasamentului SEE în străinătate studenţii beneficiază de drepturile castigate la SNSPA (burse sociale, burse de studiu sau de merit).
14. Studenţii cu nevoi speciale pot solicita un grant specific după ce au fost selectaţi pentru o perioadå de mobilitate.
15. Cheltuielile de management: SNSPA primeste 300 € pentru primirea fiecărei persoane din spaţiul EEA. SNSPA trebuie să transfere câte 300 € pentru fiecare persoană trimisă. Pentru realizarea mobilităților de “incoming” în SNSPA se realizează: informare, tutorat, sprijin în asigurarea cazării, monitorizare, raportare. SNSPA îşi va păstra doar fondul OM corespunzător studenţilor incoming primiți. De asemene, SNSPA va transfera fondurile OM corespunzătoare studenților outgoing trimiși în mobilitate către universităţile gazdă din ţările donatoare (DS).
16. SNSPA va depune la fiecare trei luni raportul intermediar financiar care se realizează în euro. În maximum 60 de zile de la finalizarea contractului se vor depune Raportul final şi Raportul narativ.
17. Diseminarea se realizeazå conform site-lui: http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Toolbox-for-programmes/Communication-templates/Communication-manual-and-guidance-notice/Communication-and-design-manual. În temeiul OUG nr.88/2012 art.9 (1)3, SNSPA trebuie sa respecte si sa aplice Ghidul de comunicare şi identitate vizualå care se gaseste pe site-ul www.see-burse.ro
18. In perioada predarii Raportului Final SNSPA, prin Biroul ERASMUS + trebuie să pregătească documentele necesare pentru monitorizare, evaluare și control. Deadline transmitere raport final – 30 noiembrie anul respectiv.
19. Plata soldului se va realiza după aprobarea raportului final şi confirmarea numărului real de mobilităţi. Biroul ERASMUS + si Directia Economica vor pregăti documentele necesare pentru primirea restului de bani sau pentru rambursarea sumelor neutilizate respectiv plata notelor de debit aferente proiectului.


Procedură privind analizare contestațiilor în cadrul Programului ESAYEP 2014-2021

La nivelul SNSPA, în procesul de selectie a studenților și personalului pentru mobilități, tratarea contestațiilor presupune 2 etape, prima instanță fiind la nivelul facultății care implementează proiectul de mobilitate, iar a doua fiind Operatorul de Program (OP), respectiv Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP).
Candidații respinși ca neîndeplinind condițiile de eligibilitate pot contesta acest lucru, urmând să depună, în acets sens, documentele necesare, în maximum 5 zile lucrătoare de la anunțarea rezultatelor procesului de selecție. Contestația se va trimite pe email, pe adresa contestatii@administratiepublica.eu.

Analiza contestației se va face în 2 etape:
I. În primă instanță, contestația este analizată la nivelul universității/facultății care implementează proiectul de mobilitate. Contestația va fi analizată de comisia de contestații stabilită la nivelul
facultății.
II. În caz de respingere, candidatul poate merge mai departe și poate depune contestație la Operatorul de Program care este ANPCDEFP, la adresa contestatii@anpcdefp.ro. Dacă și ANPCDEFP respinge contestatia, aplicația este definitiv respinsă. În caz ca este acceptată de către una dintre instanțe, atunci aplicația este aprobată și intră în procesul de evaluare calitativă.
Candidatul care a contestat va primi un răspuns pe email în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la trimiterea contestației.

 

 

Despre Granturile SEE la SNSPA, aici.

SNSPA a aplicat și a obținut finanțare pentru: