(Pre)selecția pentru mobilităţile de studiu şi de practică pentru studenţii Facultăţii de Management

Vreau să aplic pentru o mobilitate de studiu Erasmus+. Ce trebuie să știu?

Mobilităţi de studiu ERASMUS+ 2017-2018

Mobilitățile de studiu presupun studierea timp de unul sau două semestre în cadrul unei universități partenere. La aceste mobilități se pot înscrie de obicei studenții din anii I și II nivel licență și anul I nivel masterat. Studenții din anul III se pot înscrie la selecție, însă aceștia vor concura doar pentru unul dintre locurile pentru masterat, cu condiția să fie admişi la unul din masteratele Facultății de Management (FM), în prima sesiune de admitere după ce au fost selecţaţi. Dacă un student din anul III obţine un stagiu de studiu prin programul Erasmus+, dar nu este admis la unul din masteratele FM, acesta va pierde locul şi nu va putea beneficia de stagiu.

Dacă în dreptul universităţii partenere apare textul „doar pentru studenţii la …..”, atunci pentru acel stagiu pot aplica doar studenţii de la specializarea/programul respectiv.În general se vor căuta Universitățile care au aceeași specializare, Management și cu care Facultatea de Management are semnate bilateral agreement ( consultă lista Universităților partenere FM mai jos) Lista universităților cele mai potrivite se poate consulta inclusiv la Biroul ERASMUS coordonat de lect.univ.dr. Laurențiu Treapăt, camera 406, etajul 4).

Facultățile si locurile disponibile pentru programul ERASMUS+:

1.Comenius University of Bratislava, Slovacia 5 locuri x 1sem.
2.Kaunas University of Technology, Lituania 4 locuri x 1 sem.
3.University of Sakarya, Turcia 5 locuri x 1 sem.
4.Universidad de A Coruna, Spania 2 locuri x 1 sau 2 sem.
5.Universidad Castilla La Mancha, Spania, 5 locuri x 1sem.
6. Faculty of Economic and Legal Sciences. University of Natural Sciences
and Humanities in Siedlce, Poland, 2 locuri x 1 sem.
7. University of National and World Economy, Bulgaria, 2 locuri x 1 sem.
8. University of Naples Parthenope, Napoli, Italia, 5 locuri x max. 9 luni.
9. Trier University of Applied Sciences, Germania, 3 locuri x max. 9 luni.
10. Liepaja University, Letonia/Latvia, 2 locuri max x max. 10 luni.
11. Military University of Technology, Polonia, 5 locuri x max. 9 luni.
12. Vives University College Kortrijk , Belgia, Business Studies, 4 locirix max. 10 luni.
13. University of Gdansk, Polonia, Management College, 5 locuri x 4,5 luni.
14. Universitatea de Stat Lomonosov din Moscova, 2 locuri x 6 luni (KA107)
15. Kessel University Germany (for visiting professors, 2 places)
16. Zilina University Slovakia, 2 locuri x 10 luni si 2 visiting professors
17. Uninsubria University Italia, 3 locuri x 9 luni si 2 visiting professors
18.Bialystock Universiry of Technology Poland, 4 locuri x 10 luni, 2 visiting professors.

 

• MOBILITĂȚI STUDIU LICENȚĂ ȘI MASTERAT

Selecție
La concurs pot participa studenţii FM din anul I, al II-lea, al III-lea (studii de licență) şi anul I master. Studenţii trebuie să fie integralişti pe anii universitari încheiaţi. La momentul înscrierii la concurs și la momentul plecării în mobilitate studenții NU trebuie să aibă restanțe. Studenţii din anul al III-lea pot candida doar pentru locurile de masterat, cu condiţia să fie admişi la unul dintre masteratele FM, începând cu anul academic următor. Studenții trebuie să cunoască bine limba în care se va derula mobilitatea.
Pentru a fi declarat admis, un student participant la selecție trebuie să obțină media finală cel puțin 8.50. Media finală se calculează ca medie aritmetică între media ultimului semestru încheiat și media de la interviu. Studenții sunt selectați în ordinea descrescătoare a mediei finale, în funcție de opțiunile din fișa de concurs.
Dosarul de concurs:
Fișă de înscriere cu menţionarea universităţii, a domeniului de studiu și a semestrului (se descarcă de pe linkul http://erasmus.snspa.ro/erasmus-snspa/studenti-erasmus/mobilitati-de-plasament/).
• Aveţi dreptul de a include în cerere şi alte două opţiuni, în caz că nu sunteţi selectat pentru prima opţiune. Redistribuirea se face în funcţie de locurile rămase libere şi de îndeplinirea criteriilor;
• Curriculum Vitae (limba română)
• Adeverință cu media ultimului semestru încheiat de la secretariat (nu foaie matricolă);
• O scrisoare de motivaţie de cel mult o pagină, redactată cu Times New Roman 12, justify, în: Limba Engleză (obligatoriu) plus limba germană (Germania); limba franceză (Franţa); limba spaniolă (Spania). Scrisoarea de motivaţie trebuie să răspundă la întrebarea „De ce îmi doresc o mobilitate de studiu Erasmus+ la Universitatea…?”
În cadrul interviului, studenţii vor fi evaluaţi în funcţie de:
• cunoaşterea programului academic (disciplinele la care va da examen trebuie știute de pe siteul universitatii alese) al universităţii partenere;
• motivaţia alegerii stagiului Erasmus+;
• legătura dintre stagiul Erasmus+ şi cariera viitoare;
• cunoașterea limbii în care se va derula mobilitatea.

Calendarul concursului
Selecția se organizează în fiecare an în luna martie iar calendarul concursului se anunță pe site cu o săptămână înainte de selecție. O sesiune de preselecție se poate face si in perioada noiembrie-decembrie pentru a stimula interesul candidaților.

Ce fac după ce am fost selectat/ă?
• Confirm locul în termenul limită anunțat
• Particip la întâlnirea de informare cu privire la mobilitatea Erasmus
• Iau legătura cu universitatea gazdă și trimit pe email și/sau poștă toate informațiile și documentele solicitate de către aceasta
• Completez contractul financiar și toate anexele acestuia, conform instrucțiunilor primite
• Mențin legătura cu universitatea gazdă
• Iau legătura cu reprezentanții universității din orașul/țara unde îmi voi desfășura mobilitatea

FINANȚAREA MOBILITĂȚII

Programul Erasmus+ oferă granturi de cofinanţare, ceea ce înseamnă că grantul Erasmus+ nu este suficient pentru acoperirea tuturor cheltuielilor. Studenţii care confirmă participarea la programul Erasmus+ trebuie să îşi poată finanţa perioada de studiu în străinătate din fonduri proprii. Grantul Erasmus+ pentru studiu, grantul se alocă 80% la începutul mobilității și 20% după validarea mobilității (la întoarcerea cu toate actele din mobilitate).
• 500 Euro/lună pentru Franța, Italia, Belgia, Germania, Spania, Portugalia, Turcia.
• 450 Euro/lună pentru Letonia, Polonia.
• + 200 Euro/lună grant social (pentru studenții care beneficiază de bursă socială acordată de SNSPA pe perioada mobilității Erasmus+) – grantul se acordă doar dacă sunt fonduri disponibile.
Validarea mobilității
La întoarcerea din mobilitate, studenții au obligația de a se prezenta personal la biroul Erasmus+ cu actele necesare validării mobilității Erasmus+. Validarea stagiului presupune verificarea dosarului studentului de către coordonatorul academic în prezența studentului și realizarea catalogului de recunoaștere academică a perioadei studiate la universitatea parteneră.
Actele necesare validării mobilității de studiu sunt:
• Learning Agreement, inclusiv Changes to Learning Agreement (dacă este cazul) pentru fiecare semestru de mobilitate
• Transcript of Records pentru fiecare semestru de mobilitate
Atenție! Toate cursurile cu creditele corespunzătoare care apar în Transcript of Records trebuie să fi fost aprobate înainte în Learning Agreement sau Changes to Learning Agreement.
• Certificate of stay, fie pentru fiecare semestru, fie pentru întregul an (trebuie să apară perioada mobilității, în funcție de aceasta se calculează suma finală a grantului)
Atenție! Learning Agreement, Changes to Learning Agreement, Transcript of Records și Certificate of Stay trebuie să fie în original și trebuie să fie semnate și ștampilate de către partener.
• Raportul final
Dacă toate actele sunt corecte și complete, se poate face catalogul de recunoaștere academică a studiilor.

Recunoașterea academică a studiilor

Toate cursurile și creditele corespunzătoare acestora aprobate de către SNSPA în Learning Agreement și Changes to Learning Agreement vor fi recunoscute. Transferul acestora în catalogul studentului de la SNSPA se face în baza OM 3223/8.02.2012.
Fiecare student trebuie să aibă 30 de credite pe semestru. În cazul în care în urma mobilității Erasmus+ studentul are mai puțin de 30 de credite pe semestru, acesta va susține (la cerere) unul sau mai multe examene la întoarcerea în țară la materiile corespunzătoare semestrului respective, sau va restui banii primiți.
PRELUNGIREA MOBILITĂȚII
Studenții care sunt selectați pe primul semestru au posibilitatea de a solicita, după începerea mobilității și doar cu acordul partenerului, prelungirea stagiului și pe al doilea semestru. Cererile de prelungire sunt centralizate de către SNSPA în luna ianuarie și depuse la ANPCDEFP. În funcție de fondurile disponibile, Agenția aprobă cererile de suplimentare a fondurilor total sau parțial.

Vreau să plec într-un stagiu de practică Erasmus+. Ce trebuie să știu și cum îmi alcătuiesc dosarul?

Studenții și absolvenții Facultății de Management pot beneficia de un stagiu de practică prin intermediul programului Erasmus+. Studenții sunt încurajați să-și găsească singuri un loc de practică într-o țară participantă la programul Erasmus+ și să aplice pentru finanțare.
Mobilitățile se desfășoară pe tot parcursul anului universitar; studenții și absolvenții se pot înscrie la concurs ținând cont de termenele administrative pe care trebuie să le respecte și de faptul că granturile se acordă în limita fondurilor disponibile.
Stagiile de practică Erasmus+ sunt finanţate cu granturi între 650 şi 700 euro/lună.

Dosarul de înscriere la selecție cuprinde:

1. Formularul de înscriere (se descarcă de pe linkul http://erasmus.snspa.ro/erasmus-snspa/studenti-erasmus/mobilitati-de-plasament/ ).
2. Curriculum vitae (în limba română);
3. Adeverință cu media ultimului semestru încheiat (pentru absolvenți – foaia matricolă sau adeverință cu media anilor de studiu). Pentru a se putea înscrie la selecție și pentru a pleca în mobilitate studenții trebuie să nu aibă restanțe.
4. O scrisoare de motivație (cel mult o pagină, în limba engleză, redactată cu TNR, 12, justify; Scrisoarea trebuie să răspundă la întrebarea: De ce îmi doresc o mobilitate de practică la ……).
5. Acceptul organizației în care se va desfășura stagiul de practică.
Dosarele pentru stagii de practică se pot depune în perioada noiembrie-mai a fiecarui an universitar.
Pentru detalii despre dosarul complet, condiții de înscriere și participare – consultați anunuțul care se află postat pe siteul Facultății de Management. la adresa http://www.facultateademanagement.ro/erasmus/

Cadrele didactice și personalul administrativ

Cadrele didactice titulare pot beneficia de o mobilitate de predare sau formare în cadrul programului Erasmus+. Mobilităţile pot dura de regulă 5 zile şi se pot desfăşura în cadrul unei universităţi partenere, în urma unei selecţii în cadrul FM.
Selecția
Selecţie se va face în funcţie de dosar şi de bugetul alocat Facultăţii de Management. Mobilităţile se aprobă pe tot parcursul anului universitar, în ordinea depunerii şi în funcţie de bugetul disponibil.
Dosarul trebuie să conțină
• Programul cât mai în detaliu al mobilității. Programul trebuie completat în limba engleză și să conțină cel puțin 8 ore de predare la licență sau masterat pe o disciplină agreată de universitatea gazdă.
• Invitație din partea universității partenere în care se precizează că invitaţia este pentru predare, numărul de ore, perioada mobilităţii şi numele complet al cadrului didactic.
• Cerere către Decan cu avizul Coordonatorului ERASMUS care trebuie să verifice încadrarea în fondul de finanțare repartizat FM de la nivel central.

Finanţarea mobilităţii

Pentru a putea fi finanţată mobilitatea, dosarul trebuie să fie complet şi să fie depus cu cel puţin o lună înainte de mobilitate.
Lista universităţilor partenere pentru mobilități cadre didactice este aceeași cu cea pentru studio, cu mențiunea că trebuie verificate locurile disponibile cu Coordonatorul ERASMUS pe Facultatea de Management.

Dosarul se depune la biroul 406 al Coordonatorului ERASMUS pe Facultatea de Management, Dl. lect.univ. Dr. Laurențiu-Mihai Treapăt.

PERSONAL ADMINISTRATIV

Personalul administrativ cu baza poate beneficia de o mobilitate de formare în cadrul programului Erasmus. Mobilităţile pot dura 5 zile şi se pot desfăşura în cadrul unei universităţi partenere, în urma unei selecţii interne, care se declanșează pe bază de cerere.
Detalii pe siteul Facultatii de Management la adresa http://www.facultateademanagement.ro/erasmus/