Mobilităţi de studiu şi de plasament pentru masteranzii Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană

Departamentul de Relaţii Internaţionale și Integrare Europeană organizează o sesiune de selecție pentru mobilități de studiu şi de plasament pentru anul universitar 2017-2018.

Mobilităţi de studiu

 

Criterii de eligibilitate

Candidații trebuie să fie studenți în cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale și Integrare Europeană, învățământ la zi sau doctoranzi cu frecvență în domeniul Științe Politice/ Relaţii Internaţionale în cadrul Școlii Doctorale a SNSPA. Mobilitatea poate fi efectuată cu condiţia să existe acorduri inter-instituţionale între organizaţia de trimitere şi organizaţia de primire. De asemenea, ambele instituţii trebuie să deţină o Cartă universitară Erasmus.

Sunt eligibili să aplice:
-Studenții integraliști în momentul înscrierii la concurs și în momentul plecării în mobilitate.
-Studenţii care au beneficiat deja, cu sau fără finanţare, de o mobilitate ERASMUS de studiu in perioada 2007-2013.
-Doctoranzii cu frecvență care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, în cadrul duratei oficiale de studii doctorale de 3 ani, cu condiția să nu fie beneficiari ai burselor POSDRU la momentul începerii mobilității.
-Studenții a căror medie pe ultimul semestru este cel puțin 8,00

Înscriere și Selecţie

Criterii de selecţie:

 Rezultatele obţinute în activitatea universitară;

 Proiect de cercetare ( 2-3 pagini pe tema care urmează a fi aprofundată în timpul bursei);

 Interviu.

 Dovada resurselor financiare necesare suplimentării grantului Erasmus (grantul oferit de programul Erasmus acoperă doar o parte din suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor. Dacă este cazul, candidaţii admişi vor trebui să suporte din surse proprii diferenţa.)

Dosarul va cuprinde:

 • Cerere de înscriere la concurs, cu precizarea, în ordinea preferinţelor, a universităţilor unde doriţi să studiaţi, precum şi a limbii străine la care veţi susţine test (în cazul în care nu aveţi atestat);
 • Scrisoare de motivație în limba în care are loc mobilitatea – engleză, germană, spaniolă, franceză sau italiană (1 pagină), care va rămâne la dosarul de selecţie al studentului.
 • Situaţia şcolară (document care se obţine de la Secretariatul DRIIE)
 • Proiect de cercetare pe o temă la libera alegere care urmează a fi studiată în timpul mobilităţii;
 • CV (cu precizarea adresei de e-mail, numărul de telefon mobil/fix, adresa completă, precum şi adresa şi numărul de telefon al părinţilor).
 • Copie dupa C.I/B.I
 • Atestat de cunoaștere a limbii străine a universității-gazdă sau a limbii engleze. Dacă studentul nu deține un astfel de atestat va susține un test de limbă engleză sau franceză cu profesoarele de limbi străine ale DRIIE pe data de pe 3 noiembrie, ora 11.00, sala 428.

Lista universităţilor şi numărul de locuri

______________________________________________________________________________________________________

Valoarea grantului ERASMUS pentru anul universitar 2017/2018 este de aproximativ 450-500 Euro/lună.

Grantul Erasmus nu este integral, prin urmare nu acoperă toate costurile necesare studenţilor pe durata perioadei de studiu la una din universităţile partenere. Dacă este cazul, studenţii selectaţi pentru participarea în cadrul programului de mobilităţi Erasmus trebuie să dovedească posibilitatea finanţării suplimentare (surse ce vor fi dovedite prin extrasul de cont pe numele studentului beneficiar cu o săptămînă înainte de plecarea în stagiu).

Înscrierea la concurs se va face în perioada 23 octombrie 2017– 2 noiembrie 2017, prin depunerea dosarelor la Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană,biroul 413, între orele 13.00 – 16.30 (vineri 10.00-14.00).

Testul pentru limba străina (pentru candidatii care nu au depus atestate) se va sustine pe 3 noiembrie, ora 11.00, sala 428:

 • Limba engleză
  Limba franceză
  Interviul se va sustine in data de 6 noiembrie 2017, ora 12.00, sala Prodecanat FSP (intrare prin secretariatul FSP), etaj 7.

Mobilităţi de plasament

Numărul de locuri disponibile: 10.

Durata mobilității: 2 luni.

Calendarul concursului

 • Depunerea dosarelor: până pe 2 noiembrie 2017 (camera 413), în intervalul orar: luni-joi 10.30-16.00; vineri 10.30-14.00.
 • Comunicarea situația ocupării locurilor scoase la concurs: 3 noiembrie.

NOTĂ: Dacă locurile nu au fost ocupate, termenul va fi prelungit.

Desfășurarea mobilității: 1 ianuarie 2018- 30 septembrie 2018 (2 luni în acest interval).

Criterii de eligibilitate
Sunt eligibili să aplice:

 • Studenții în cadrul DRIIE în anul I învățământ la zi;
 • Studenții în ani terminali (anul II de master), cu condiția ca mobilitatea să aibă loc după absolvirea ciclului de învățământ (susținerea dizertației) și să se finalizeze în termen de un an de la absolvire;
 • Doctoranzii cu frecvență în domeniul Științe Politice în cadrul Școlii Doctorale a SNSPA, care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, cu condiția să efectueze mobilitatea în cadrul duratei oficiale de 3 ani a studiilor doctorale.
 • Proaspeții absolvenţi, cu condiţia ca selecția sa aiba loc în timpul ultimului an de studiu, iar stagiul în străinătate să se efectueze și să se finalizeze, în termen de un an de la absolvire.

Același student poate beneficia de granturi Erasmus+ pentru a studia sau pentru a efectua practică în altă țară până la un maximum de 12 luni per ciclu de studii.

Când se pot desfășura plasamentele?

Mobilitățile de plasament pot avea loc în intervalul 1 ianuarie 2018- 30 septembrie 2018 (2 luni în acest interval).

Unde se pot desfășura plasamentele?

Studentul este responsabil de identificarea și contactarea instituției-gazdă în vederea încheierii unui acord interinstituțional. Modelul acordului este disponibil la cerere la biroul Erasmus al DRIIE. Adițional acordului, studentul trebuie să includă la dosarul de concurs o scrisoare de invitație nominală de la instituția-gazdă vizată.

Organizația gazdă poate fi: orice organism public sau privat activ pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării și tineretului. De exemplu, o astfel de organizație poate fi:

 • întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);
 • un organism public la nivel local, regional sau național;
 • un partener social sau alt reprezentant din domeniul forței de muncă, inclusiv camerele de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;
 • un institut de cercetare;
 • o fundație;
 • o școală/un institut/un centru educațional (la orice nivel, de la învățământul pre-școlar la cel secundar superior, inclusiv formarea profesională și educația adulților);
 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
 • un organism care oferă servicii de orientare profesională, consiliere profesională și informare;
 • o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program care deține o ECHE.
  IMPORTANT!
  Următoarele tipuri de organizații NU sunt eligibile ca organizații gazdă pentru stagii dedicate studenților: instituții ale UE și alte organisme ale UE, inclusiv agențiile specializate; organizații care administrează programele UE, cum ar fi agențiile naționale (pentru a evita un posibil conflict de interese și/sau finanțarea dublă).

Lista Completă a organizațiilor neeligibile

Procedura de selecţie

Procedura de selecţie constă în evaluarea dosarului de înscriere al candidaților, care poate fi depus până pe data de 2 noiembrie. Dacă locurile nu au fost ocupate, termenul va fi prelungit, iar detaliile prelungirii vor fi comunicate pe site-ul DRIIE. Dosarele vor fi examinate de comisia de selecție în ordinea primirii iar granturile de mobilitate vor fi alocate până la epuizarea locurilor disponibile.

Dosarul de înscriere – acte necesare

Pentru evaluarea îndeplinirii condiţiilor de mai sus, dosarul de înscriere cuprinde în mod obligatoriu:

 • Cerere de înscriere la concurs DOWNLOAD CERERE DE ÎNSCRIERE
 • Acord interinstituțional semnat de instituția-gazdă (modelul acordului este disponibil la cerere la biroul Erasmus al DRIIE, anamaria.costea@dri.snspa.ro );
 • Invitație nominală din partea instituției-gazdă;
 • Curriculum Vitae în limba română, semnat pe fiecare pagină;
 • Scrisoare de motivație de 1 pagină – redactată în limba în care va avea loc mobilitatea;
 • Declarație pe propria răspundere că studentul deține surse suplimentare de finanțare;
  (opțional) Certificat care atestă cunoașterea limbii în care va avea loc mobilitatea – constituie un avantaj.
 • Evaluarea candidaturilor

Dosarele incomplete (care nu conțin documentele și informațiile cerute mai sus) vor fi declarate respinse. Dosarele complete vor fi evaluați în funcție de calitatea CV-ului, motivația alegerii stagiului Erasmus, familiarizarea cu limba în care va avea loc mobilitatea.

Rezultatele selecției vor fi comunicate pe email candidaților în termen de trei zile lucrătoare de la încheierea primirii dosarelor.

Finanțarea mobilității
Grantul ERASMUS+ pentru mobilități de plasament este de:

 • 700 euro/lună pentru Danemarca, Irlanda, Franţa, Italia, Austria, Finlanda, Suedia, Regatul Unit, Liechtenstein, Norvegia, Belgia, Republica Cehă, Germania, Grecia, Spania, Croaţia, Cipru, Luxemburg, Ţările de Jos, Portugalia, Slovenia, Islanda, Turcia;
 • 650 euro/lună pentru: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovacia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

Grantul ERASMUS nu acoperă integral cheltuielile legate de deplasare. Din acest motiv recomandăm existenţa unor surse de finanţare suplimentară.

Contractul de plasament (Learning Agreement for Traineeships)

Programul de plasament ales şi convenit de cele două părţi trebuie respectat de către beneficiarul mobilităţii. Modificările Training Agreement-ului trebuie aprobate de către coordonatorul ERASMUS de la DRIIE si se menţionează în spaţiul special prevăzut in acest document.

La sfârşitul perioadei de plasament, institutia parteneră trebuie să confirme, prin semnătură, în spaţiul special alocat în Training Agreement, îndeplinirea programului de plasament.

Obligaţii/Acte necesare la întoarcere

Instituția parteneră trebuie să elibereze studentului un certificat care sa ateste perioada de plasament. Nerespectarea integrală a perioadei de plasament specificată în certificatul/atestatul de la instituția parteneră atrage după sine restituirea integrală a grantului primit. Excepţie o fac cazurile speciale, de forță majoră (de exemplu, cazurile medicale) care sunt supuse atenţiei Biroului pentru Programe Comunitare al SNSPA și facultății, precum şi Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Toate documentele medicale trebuie depuse în original. Dacă cererea studentului este aprobată de aceste două foruri de decizie se impune restituirea numai a părţii din ajutorul financiar corespunzătoare numărului de zile/luni neefectuate.

— — — —

Contact Erasmus+

Coordonator Erasmus+ DRIIE: dr. Ana Maria Costea anamaria.costea@dri.snspa.ro

Coordonator instituțional SNSPA: Lect. Univ. Dr. Crina Rădulescu erasmusplus.snspa@gmail.com

Site Erasmus+ DRIIE: http://dri.snspa.ro/international/erasmus